Zapytaj

Zapytaj

Portal4tech

Portal4tech to nowe produkty z drugiej ręki do natychmiastowej dostawy. Można tu znaleźć końcówki serii, towary już nie produkowane, nadwyżki produkcyjne oraz części zamienne, a wszystko to w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy!

REKLAMA

Z nami wypromujesz i sprzedasz swoje produkty. Oferujemy możliwość reklamy i promocji produktów, a wszystko to na stronie głównej.

Regulamin

Portal4tech działający pod adresem www.portal4tech.com jest prowadzony przez:
DACPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Puławskiej 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105242, NIP 521-008-36-44.
   
Słownik:
Użytkownik Portal4tech – Dostawca lub Klient.
Dostawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą oferujący towar na sprzedaż stanowiący jego własność. Dostawcami mogą być w szczególności firmy produkujące podzespoły, firmy posiadające zapasy podzespołów i części zamiennych dla służb utrzymania ruchu oraz firmy handlowe i usługowe.
Klient - osoba prawna, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zapytanie o produkt lub nabywająca produkt. Klientami mogą być w szczególności służby utrzymania ruchu, firmy produkcyjne, firmy handlowe, instytucje naukowe oraz osoby prywatne.
Import CSV - jest to sposób dodawania, bądź aktualizowania produktów za pomocą pliku CSV, korzystając z menu Dodaj Produkt lub Import CSV w menu dostawcy (CSV to plik „.xls” zapisany jako „.csv”).
Administrator Portal4tech – DACPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Puławskiej 34, KRS 0000105242.
Aktywne produkty – to produkty, które są widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę po wejściu w daną kategorię.
Portal4tech to przede wszystkim miejsce wymiany informacji o nieużywanych, fabrycznie nowych produktach z drugiej ręki stanowiących w szczególności niewykorzystane zapasy, końcówki serii, nadwyżki produkcyjne, części zamienne. Część produktów znajduje się w magazynie Portal4tech i przeznaczona jest do natychmiastowej wysyłki. Są to produkty z różnych dziedzin techniki m.in. elektronika, energoelektronika, automatyka, pneumatyka, elektrotechnika. Portal4tech oferuje również możliwość reklamy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z oferowanymi produktami oraz promowania produktów.

§ 1 Postanowienia wstępne

Użytkownik dokonując rejestracji w Portal4tech akceptuje treść regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez Portal4tech informacji niezbędnych w procesie zamieszczania produktów, do obsługi zapytania i zamówienia.

§ 2 Dane osobowe

1.    Użytkownik dokonujący rejestracji w Portal4tech oświadcza, że podana przez niego Nazwa Użytkownika oraz inne dane przekazane w formularzu, nie naruszają praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Portal4tech.
2.    Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
3.    Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie usunięcia jego danych z bazy danych oznacza jednocześnie rezygnację z korzystania z Portal4tech. Usunięcie danych jest możliwe pod warunkiem, że na koncie nie znajdują się otwarte zamówienia.
4.    Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz gromadzenie jego danych osobowych związanych z korzystaniem z Portal4tech  zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
5.    Brak zgody na przetwarzanie oraz gromadzenie danych osobowych Użytkownika uniemożliwia rejestrację i korzystanie z Portal4tech.
6.    Administratorem danych osobowych Użytkownika jest: DACPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Puławskiej 34.
7.    Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.
8.    Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Niego podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika w szczególności zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Portal4tech.
9.    Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego konta osobom trzecim. Administrator nie odpowiada za skutki wynikłe z udostępnienia danych do logowania osobom trzecim.

§ 3 Zapytania

1.    Zapytania o dostępność produktu  można składać za pomocą strony internetowej www.portal4tech.com, poczty –e-mail, telefonu oraz faxu z dopiskiem Portal4tech.
2.    Celem złożenia zapytania może być w szczególności uzyskanie informacji na temat ceny towaru przy zakupie większej ilości lub uzyskanie dodatkowych informacji na temat produktu.
3.    O dostępności produktu Portal4tech informuje Klienta w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania.


§ 4 Zamówienia

1.    Zamówienia można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.portal4tech.com, poczty e-mail oraz faxu z dopiskiem Portal4tech.
2.    Dokonując zamówienia za pomocą poczty e-mail lub faxu konieczne jest podanie następujących informacji:
a)    Imienia i nazwiska/nazwy Klienta
b)    adresu Klienta,
c)    numeru telefonu,
d)    numeru NIP,
e)    nazwiska osoby składającej zamówienie oraz jej nr telefonu (do wykorzystania w celu wyjaśnienia ew. wątpliwości),
f)    adresu E-mail,
g)    nr Faksu,
h)    nr producenta (typ), nazwy produktu
i)    cenę jednostkową towaru,
j)    ilości zamawianego towaru,
k)    danych do umieszczenia na fakturze – gdy są inne niż dane Klienta,
l)    adresu dostarczenia towaru – gdy jest on inny niż adres Klienta,
m)    sposobu transportu,
n)    oświadczenia Klienta, iż zapoznał się on i akceptuje Regulamin Portal4tech – dostępny na stronie internetowej
www.portal4tech.com/pl/regulamin.html
3.    W przypadku składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej www.portal4tech.com, Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie na podstawie Formularza Zapytań.
4.    Portal4tech potwierdza złożenie zamówienia w terminie 7 dni.
5.    Klient nie może zmienić ani anulować złożonego zamówienia.
6.    Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z DACPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Puławskiej 34, NIP 521-008-36-44, REGON 012546238.

§ 5 Umieszczanie produktów

1.    Produkty w Portalu4tech mogą umieszczać wyłącznie zweryfikowani Dostawcy.
2.    Weryfikacji Dostawcy dokonuje  administrator Portal4tech w terminie 7 dni od zarejestrowania się Dostawcy. W powyższym terminie Dostawca otrzymuje e-mail z informacją o decyzji w przedmiocie weryfikacji.
3.    W przypadku przeprowadzenia weryfikacji Dostawcy z wynikiem pozytywnym administrator Portal4tech dokonuje aktywacji konta Dostawcy.
4.    Liczba produktów możliwych do umieszczenia na koncie Dostawcy jest nieograniczona.
5.    Ograniczeniu podlega jedynie ilość produktów dodawana jednocześnie z jednego pliku CSV, która nie może przekraczać 500 produktów.
6.    Jednocześnie Dostawca może posiadać 50  aktywnych produktów, ale liczba ta może zostać zwiększona zgodnie z Cennikiem na podstawie indywidualnych ustaleń z Dostawcą.
7.    Umieszczenie po raz drugi takich samych produktów, powoduje aktualizację już istniejących produktów, np. aktualizacja ceny, ilości.
8.     Portal4tech zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia weryfikacji Dostawcy z wynikiem negatywnym bez podania przyczyny. Negatywny wynik weryfikacji oznacza, że Dostawca zostanie usunięty przez administratora Portal4tech z bazy danych.
9.    Dostawca wystawiający towar na sprzedaż oświadcza, że:
a)    towar jest w pełni sprawny,
b)    nie był nigdy używany,
c)    znajduje się w jego magazynach,
d)    stanowi jego własność.

10.    Dostawca może dołączyć do prezentacji produktu w serwisie Portal4tech zdjęcia oraz karty katalogowe.
11.    Produkty mogą być również opisane dodatkowymi parametrami właściwymi dla konkretnego produktu co czyni je łatwiejszymi do znalezienia dla Klientów.
12.    Umieszczając produkt w serwisie Portal4tech konieczne jest podanie następujących danych o produkcie:
a)    Nazwa produktu w języku polskim,
b)    Numer producenta,
c)    Ilość,
d)    Cena,
e)    Waluta.
13.    Opisy produktów umieszczane w Serwisie Portal4tech nie mogą:
a)    naruszać zasad Netykiety,
b)    zawierać treści obscenicznych i obraźliwych,
c)    naruszać postanowień polskiego prawa, w tym w szczególności wzywać lub zachęcać do popełnienia przestępstwa, naruszać praw autorskich lub ułatwiać ich naruszenie, naruszać praw do znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich,
d)    zawierać informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd pozostałych Użytkowników,
e)    zawierać reklam innych serwisów internetowych, np. poprzez podanie ich nazwy bądź adresu (fragmenty z nazwą i/lub adresem będą usuwane),
f)    zawierać danych kontaktowych Dostawcy.

14.    Miejsce przeznaczone na zdjęcie służy jedynie zaprezentowaniu towaru, zabrania się umieszczania tam wizytówek, znaków firmowych oraz loga Dostawcy. Zabronione jest umieszczanie w miejscu przeznaczonym na zdjęcie główne produktu jakichkolwiek plików graficznych nie będących zdjęciem, w szczególności: znaków firmowych, wizytówek.

15.    Za niedopuszczalne uznaje się wprowadzanie do obrotu towarów nielegalnych w Polsce bądź pochodzących z przestępstwa.

16.    Dostawca przesyła produkt do Portal4tech w terminie do 7 dni od otrzymania zamówienia złożonego przez Portal4tech. Zamówienie może być złożone za pomocą e-mail lub faxu. W zamówieniu Portal4tech wskazuje miejsce dostarczenia produktu.

17.    Portal4tech w terminie 7 dni od otrzymania produktu od Dostawcy zgłasza Dostawcy za pomocą e-mail lub faxu zastrzeżenia co do produktu. Dostawca w terminie do 2 dni ustosunkowuje się do zgłoszonych zastrzeżeń. Ewentualny zwrot produktów następuje na koszt Dostawcy.   

18.    Płatność na rzecz Dostawcy zostanie uiszczona po upływie czasu, w którym mowa w § 9 ust. 11.

19.    Koszt przesyłki produktu od Dostawcy do Portal4tech ponosi Dostawca.

20.    Umieszczanie produktów w serwisie Portal4tech jest płatne zgodnie z Cennikiem.

§ 6 Wyświetlanie produktów

1.    Produkt jest aktywny, gdy jest widoczny na Portal4tech dla innych Użytkowników.

2.    Umieszczając produkty w serwisie Portal4tech Dostawca dostaje możliwość aktywowania 50 produktów na 90 dni, zwanych dalej okresem aktywności. Aktywowanie pierwszego produktu powoduje rozpoczęcie okresu aktywności, niezależnie od późniejszych modyfikacji dokonywanych przez Dostawcę.

3.    Okres aktywności produktów może zostać przedłużony na wniosek Dostawcy. Na 7 dni przed upływem okresu aktywności Dostawca zostanie poinformowany za pomocą e-mail o możliwości przedłużenia okresu aktywności produktów.

4.    Produkty dodane poprzez Import CSV są aktywne z chwilą zaimportowania. Do Dostawcy należy weryfikacja, czy odpowiednie produkty zostały aktywowane.

5.    Jeśli Dostawca zaimportuje więcej produktów niż może mieć aktywnych, to aktywowanych zostanie 50  produktów, a pozostałe będą nieaktywne.

6.    Produkty wstawione poprzez formularz dodawania produktu wymagają ręcznej aktywacji. Formularz będzie dostępny po zalogowaniu się na koncie Dostawcy i wyborze odpowiedniej dla produktu kategorii w menu Dodaj produkt.

7.    Ręczna aktywacja następuje poprzez wykonanie przez Dostawcę następujących czynności:
a)    zalogowanie się w serwisie Portal4tech,
b)    w Menu zaznaczenie opcji Moje produkty,
c)    kliknięcie w zielony, okrągły przycisk opisany jako Aktywuj zamieszczony w Opcjach Produktu.  

8.    W czasie gdy produkty są aktywne nie ma możliwości zatrzymania okresu (zawieszenia czasu) aktywności produktów.

9.    Aktywne produkty mogą być zdeaktywowane przed upływem okresu ich aktywności i w to miejsce można aktywować kolejne z takim samym okresem aktywności jak produkty zdeaktywowane. Zdeaktywowanie produktów nie pozwala na zatrzymanie okresu aktywności produktów.

10.    Portal4tech zastrzega sobie prawo zmiany liczby aktywnych produktów i okresu ich aktywności.   

11.    Zasady promowania na głównej stronie serwisu Portal4tech lub w postaci banerów będzie każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Dostawcą.


§ 7 Ceny

1.    Ceny umieszczone w serwisie internetowym:
a)    nie zawierają podatku VAT,
b)    nie zawierają kosztów transportu,
c)    nie zawierają ewentualnych opłat celnych.

2.    Ceny podane w walucie innej niż waluta Dostawcy mają jedynie charakter orientacyjny i przeliczone są po kursie średnim NBP obowiązującym w dacie wystawienia faktury VAT.

3.    Faktury mogą być wystawione w następujących walutach: PLN, EUR, USD.

4.    Podstawową formą płatności jest pobranie przy odbiorze lub potwierdzona przedpłata w formie przelewu bankowego. Inne formy płatności zależą od wielkości i cykliczności realizowanych zamówień i są ustalane przez Strony poprzez Dział Sprzedaży.
 

§ 8 Warunki dostawy

1.    Dostawa/odbiór zamówienia jest realizowana w formie wysyłkowej poprzez wyspecjalizowaną firmę kurierską/spedycyjną albo za pośrednictwem Poczty Polskiej lub następuje w siedzibie DACPOL Sp. z o.o.

2.    Standardowy czas wysłania zamówionych produktów to 3 dni robocze (jest uzgadniany z Klientem) od otrzymania płatności jeśli zamówione produkty znajdują się w magazynie Portal4tech.
3.    Koszt przesyłki (uzależniony od wagi i gabarytów) od Portal4tech do Klienta pokrywa Klient.

4.    W przypadku, chwilowego braku zamawianego produktu w Magazynie lub gdy towar jest sprowadzany na życzenie Klienta, Portal4tech informuje o tym Kupującego, określając przybliżony termin realizacji zamówienia. Wysłanie produktów do Klienta nastąpi po otrzymaniu płatności.

5.    W przypadku wyboru opcji odbioru zamówienia w siedzibie DACPOL Sp. z o.o., Klient jest zobowiązany odebrać zamówienie w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Portal4tech powiadomienia o gotowości zamówienia do odbioru. Brak odbioru zamówienia nie zwalnia Klienta od obowiązku zapłaty za zamówiony towar.

6.    Do ceny zamówienia, którego wartość nie przekracza 50 pln netto Portal4tech może doliczyć koszty manipulacyjne obsługi przesyłki w wysokości 10 pln netto.
 

 

§ 9 Warunki reklamacji


1.    Jeśli przesyłka dotarła uszkodzona lub w stanie wskazującym na uszkodzenie, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Reklamacja dotycząca uszkodzenia może być przyjęta wyłącznie na podstawie takiego protokołu.
2.    Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej/spedycyjnej lub Poczty Polskiej.
3.    W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy:
a)    Zgłosić zaistniały fakt przedstawicielowi firmy kurierskiej/spedycyjnej lub Poczty Polskiej w trakcie odbioru towaru.
b)    Sporządzić protokół przy udziale przedstawiciela firmy kurierskiej/spedycyjnej lub Poczty Polskiej.
c)    Telefonicznie lub mailem powiadomić Portal4tech o zaistniałej sytuacji podając dane wskazane w § 4 ust. 2 lit. a-k.
4.    Brak uczynienia zadość obowiązkom Klienta opisanym w § 9 ust. 2 i 3 spowoduje odrzucenie ewentualnej reklamacji w zakresie transportu i doręczenia zamówionego towaru.
5.    Warunkiem koniecznym, aby Portal4tech rozpatrzył reklamację w zakresie transportu i doręczenia zamówionego towaru jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji ze wskazaniem danych określonych w § 4 ust. 2 lit. a-k. oraz danych dotyczących przesyłki.
6.    Portal4tech ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w zakresie transportu i doręczenia zamówionego towaru w terminie 14 od spełnienia warunków wskazanych w ust. 5 powyżej.
7.    W przypadku uznania zasadności reklamacji w zakresie transportu i doręczenia zamówionego towaru Portal4tech dostarczy Klientowi towar zgodny z zamówieniem albo zwróci uiszczoną kwotę.
8.    Towary sprzedawane przez Portal4tech mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Portal4tech nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary, chyba, że wraz z dostarczonym towarem przekazuje Klientowi wystawiony przez siebie dokument gwarancyjny, z którego wynika odpowiedzialność Portal4tech z tytułu gwarancji.
9.    W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru bezpośrednio u gwaranta na zasadach wynikających z udzielonej gwarancji i przepisów powszechnie obowiązujących.
10.    Z uwagi na możliwość nabycia za pomocą Portal4tech towarów nowych i nieużywanych lecz pochodzących z „drugiej ręki”, Portal4tech nie odpowiada za ewentualny upływ terminów wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora.
11.    Klient w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki, ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do stanu i/lub liczebności produktu.
 

 

§ 10 Zasady sprzedaży dla Konsumentów

W przypadku dokonania sprzedaży Klientom będącym osobami fizycznymi nabywającymi towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument), niniejsze warunki stosuje się wyłącznie w przypadkach nieuregulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami.

§ 11 Ograniczenie odpowiedzialności

1.    Portal4tech nie odpowiada za szkody lub utratę zysku spowodowane przestojem w produkcji itd. ze względu na dostarczenie wadliwych i/lub niezgodnych z zamówieniem produktów, czy niedotrzymania terminu dostawy.

2.    Portal4tech nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

3.    W stosunku do Portal4tech wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru.

4.    Portal4tech nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dostarczony towar, które nastąpiły po wydaniu towaru z Magazynu w celu dalszego transportu do Klienta.

§ 12 Reklama

1.    Portal4tech świadczy również usługi reklamowe.
2.    Portal4tech nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam.
3.    Treść reklamy nie może naruszać postanowień § 5 pkt.13 lit. a, b, c, d.
4.    Usługi reklamowe są świadczone przez określony czas i odpłatne zgodnie z postanowieniami zawartymi na stronie internetowej www.portal4tech.com w zakładce Oferta i Cennik

§ 13 Prawa Portal4tech

1.    Portal4tech zastrzega sobie prawo do moderowania ogłoszeń, w tym do komentowania, a także usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.

2.    Portal4tech może czasowo zawiesić działalność serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.

3.    Portal4tech nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4.    W przypadku braku towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Portal4tech ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 30 dni, licząc od daty jego złożenia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Portal4tech ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Portal4tech zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

§ 14 Działania sprzeczne z regulaminem

1.    W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, ale zostaną przez Portal4tech uznane za niepożądane, Portal4tech zawiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do żądania, Portal4tech uzna takie działanie Użytkownika za naruszenie niniejszego Regulaminu.
2.    Użytkownik naruszający treść niniejszego regulaminu naraża się tym samym na zablokowanie lub usunięcie konta.  

§ 15 Postanowienia końcowe

1.    Portal4tech zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu Portal4tech oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

2.    Serwis Portal4tech zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.portal4tech.com/pl/regulamin.html. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu realizowane są według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Aktualny regulamin jest dostępny pod adresem www.portal4tech.com/pl/regulamin.html.

3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 lutego 2012.

4.    Produkty prezentowane w serwisie Portal4tech nie stanowią oferty w myśl kodeksu cywilnego.

5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory sądowe będą  rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę DACPOL Sp. z o.o.